Sa është çmimi për kursin?

Përgjigje:

Çmimi për kursin. Në fillim secili duhet të zgjedhi programin për të cilin do të trajohen. Pra duhet të përcaktoni për cilin prej programeve ju do të merrni trajnimi dhe ne cfare niveli. Ne varesi te zgjedhjes dhe pervojes suaj aktuale do te rakordohet për orët e nevojshme për trajnimin. Qendra aplikon çmime orare në varësi të llojit të trajnimit që ju zgjidhni e cila do të shumëzohet me orët e trajnimit dhe do të llogarisi çmimin  që duhet të paguhet për trajnimin përkatës.

Njëkohesisht në periudha të ndryshme në qendër aplikohen edhe oferta të ndryshme. Ofertat ju mundësojnë pagesa me të vogla se çmimet e trajnimeve të kurseve përkatese ose orë trajnimi dhuratë.