Raporte

RAPORTE

Shkarkoni falas raporte te ndryshme, te cilat mund tju ndihmojne ne permiresimin e njohurive tuaja.

 1. Plani Kontabel, per Alpha Web Business. Shkarko ketu
 2. Plani Kontabel per Financa, Shkarko ketu
 3. Bilanci Kontabel. Shkarko ketu
 4. Bilanci Vertetues, Shkarko ketu
 5. PASH, format 1. Shkarko ketu
 6. PASH, format 2. Shkarko ketu
 7. Libri i Madh. Shkarko ketu
 8. Gjendja e Llogarive. Shkarko ketu
 9. Libri i blerjeve 2019. Shkarko ketu
 10. Libri i blerjeve Kosove 2015.Shkarko ketu
 11. Libri i shitjeve 2019. Shkarko ketu
 12. Libri i shitjeve Kosove 2015. Shkarko ketu
 13. Deklarimi i TVSH, Shkarko ketu
 14. Raport i shitjeve, permbledhese. Shkarko ketu
 15. Raporti i blerjeve, permbledhese. Shkarko ketu
 16. Marzhi i shitjeve. Shkarko ketu
 17. Rregjistri analitik i blerjeve. Shkarko ketu
 18. Raporti analitik i shitjeve. Shkarko ketu
 19. Kartela e llogarive. Shkarko ketu
 20. Kartela e artikujve te shitur. Shkarko ketu
 21. PASH sipas muajve. Shkarko ketu
 22. Cash Flow. Shkarko ketu
 23. Levizja e AQT. Shkarko ketu
 24. Rregjistri analitik,importet. Shkarko ketu
 25. Formulari i deklarimit dhe pageses se tatim fitimit. Shkarko ketu
 26. Formular i pageses se kontributeve. Shkarko ketu
 27. Listepagesa e sigurimeve shoqerore . Shkarko ketu Pla
 28. Shitje Analitike, kliko ketu
 29. Ditari i kontabilitetit, kliko ketu