Sale!

ELIF ENTERPRISE,WEBINAR-NIVEL BAZE

Original price was: 14000 L.Current price is: 13000 L.

Pagesa: Banke / Paysera

______________

Additional information

Elif, Webinar, Baze

Përmbajtja:

Webinar 1. Shpjegimi i Bilancit Fillestar dhe Celja e Ndermarrjes
Webinar 2. Celja e Artikujve
Webinar 3. Celja e Furnitoreve dhe Klienteve.
Webinar 4. Celja e Bankave dhe Arkave
Webinar 5. Rregjistrim Inventar Fillestar
Webinar 6. Bilanci Fillestar
Webinar 7. Rregullime ne Bilancin Fillestar
Webinar 8. Shitjet, Efekti Kontabel dhe Raportet
Webinar 9. Anullimet e Faturave te Shitjes
Webinar 10. Parapagimet dhe Faturimet perkatese
Webinar 11. Celja e Gjendjes Ditore te Arkes
Webinar 12. Blerjet, Efekti Kontabel dhe Raportet
WEBINAR 13. Rregjistrimet e Arketimeve dhe Pagesave me Arke
WEBINAR 14. Rregjistrimet e Arketimeve dhe Pagesave me Banke
WEBINAR 15. Oferta, Konvertimi ne Fature Shitje, Fatura Korrigjuese dhe Arketime/Pagesa
WEBINAR 16. Porosi Klienti, Konvertimi, Stornime dhe Arketime/Pagesa
WEBINAR 17. Blerjet, Stornimet dhe Pagesat me Arke/Banke
WEBINAR 18. Levizja e Parave midis Arkave dhe Bankave
______________________________________________________________________

Kerkesa :
Per zhvillimin normal te trajnimit nevojiten te plotesohen disa kerkesa:
1- Laptop / PC per te punuar
2- Linje interneti
3- Ambjent normal per te punuar online/ ose ne menyre te pavarur