LEGJISLACION TATIMOR

LEGJISLACION TATIMOR

Ky modul do te synoje te rrisi njohurite tuaja me elementet ligjor te nevojshem ne manaxhimin e suksesshem te biznesit tuaj. Rekomandohet per individet te cilet kane ndjekur me pare modulin e deklarimeve dhe kane njohuri per nje software te kontabilitetit te informatizuar.

 

1. LIGJI PËR PROCEDURAT TATIMORE ( 6 ore)
2. LIGJI PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT ( 6 ore)
3. LIGJI I TATIMIT MBI VLERËN E SHTUAR (TVSH)  ( 6 ore)
4. LIGJI PËR FISKALIZIMIN, “FATURA ELEKTRONIKE DHE SISTEMI I MONITORIMIT TË QARKULLIMIT”. Self Care ( 6 ore)
5. LIGJI PËR SIGURIMET SHOQËRORE DHE SHËNDETËSORE ( 6 ore)
6. LIGJI PËR SISTEMIN E TAKSAVE KOMBËTARE ( 6 ore)
7. LIGJI PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE ( 6 ore)
8. MARRVESHJET NDËRKOMBËTARE ” ELIMINIMI I TAKSIMIT TË DYFISHTE” ( 6 ore)
9. LIGJI PËR QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT QKB ( 6 ore)
10. LIGJI PËR TREGTARËT DHE SHOQËRITË TREGTARE ( 6 ore)
11.LIGJI PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE ( 6 ore)

 

SHENIM.

Secili prej moduleve te mesiperme eshte trajnim i shkeputur prej te tjereve. Keto trajnime ofrohen ne grupe. Grupet jane online ne klasa 5-10 individe.

Kliko ketu.  (Ne momentin qe klasa eshte aktive tek kliko ketu do te vendoset linku perkates)