RAPORTE

Shkarkoni falas raporte te ndryshme, te cilat mund tju ndihmojne ne permiresimin e njohurive tuaja.

 1. Plani Kontabel, per Alpha Business. Shkarko ketu
 2. Plani Kontabel, per Financa 5. Shkarko ketu
 3. Plani Kontabel, per Alpha Web Business. Shkarko ketu
 4. Bilanci Kontabel. Shkarko ketu
 5. Pasqyra e Konsoliduar e Raportimit FInanciar. Shkarko ketu
 6. PASH, format 1. Shkarko ketu
 7. PASH, format 2. Shkarko ketu
 8. Libri i Madh. Shkarko ketu
 9. Gjendja e Llogarive. Shkarko ketu
 10. Ditari. Shkarko ketu
 11. Libri i blerjeve 2015. Shkarko ketu
 12. Libri i blerjeve Kosove 2015.Shkarko ketu
 13. Libri i shitjeve 2015. Shkarko ketu
 14. Libri i shitjeve Kosove 2015. Shkarko ketu
 15. Raport i shitjeve, permbledhese. Shkarko ketu
 16. Raporti i blerjeve, permbledhese. Shkarko ketu
 17. Marzhi i shitjeve. Shkarko ketu
 18. Rregjistri analitik i blerjeve. Shkarko ketu
 19. Raporti analitik i shitjeve. Shkarko ketu
 20. Kartela e llogarive. Shkarko ketu
 21. Kartela e artikujve te shitur. Shkarko ketu
 22. PASH sipas muajve. Shkarko ketu
 23. Cash Flow. Shkarko ketu
 24. Levizja e AQT. Shkarko ketu
 25. Rregjistri analitik,importet. Shkarko ketu
 26. Formulari i deklarimit dhe pageses se tatim fitimit. Shkarko ketu
 27. Formular i pageses se kontributeve. Shkarko ketu
 28. Listepagesa e sigurimeve shoqerore . Shkarko ketu