PRAKTIKE

Per te ndjekur kete modul eshte e domosdoshme qe ju te jeni trajnuar me pare per nje software te kontabilitetit te aplikuar.

Pra per secilin kursant kerkohet qe te kete ndjekur me pare kursin praktik per nje software te kontabilitetit te aplikuar tek i cili te kete arritur te mesoje programin, te lexoje efektet kontabel dhe te kete marre njohurite e para fiskale.

Ne modulin e praktikimit kursanti do te fokusohet:

 • Rifreskim te njohurive te marra ne kursin e meparshem praktik per programin e kontabilitetit te aplikuar
 • Njohuri te nje niveli me te larte praktike
 • Kursanti do te punoje me dokumenta reale
 • Njohurite praktike per programet, kontabilitetin dhe fiskalitetet nga implementimet ne biznese do te perdoren per kursantet

 • ALTERNATIVA 1

  • Praktikimi per nje periudhe 1 mujore
  • 2 here ne jave/ 2 ore seanca / 16 ore
  • Kursi ofrohet online / zyre ne format: Kurse te Dedikuara ose Klasa te Vogla (2-4 individe)
 • ALTERNATIVA 2

  • Praktikimi per nje periudhe 2 mujore
  • 2 here ne jave/ 2 ore seanca / 32 ore
  • Kursi ofrohet online / zyre ne format: Kurse te Dedikuara ose Klasa te Vogla (2-4 individe)
 • ALTERNATIVA 3

  • Praktikimi per nje periudhe 3 mujore
  • 2 here ne jave / 2 ore seanca / 48 ore
  • Kursi ofrohet online / zyre ne format: Kurse te Dedikuara ose Klasa te Vogla (2-4 individe)