PAGESAT

I- RREGULLA PËR PAGESAT E KURSEVE DHE KONSULENCËN

 

 • 1-Kurset zhvillohen online në disa forma: kurse të dedikuar, klasa të vogla (2-3 persona), klasa të mëdha (4-10 persona), Webinar (me video)
 • 2-Çmimet janë mbi baza orare dhe të formës së kursit që mund të zgjidhni.
 • 3-Nuk duhet të realizoni asnjë pagesë pa rakorduar planin e trajnimit (ose konsulencës),orët dhe shumën përkatëse.
 • 4-Njëkohësisht nuk duhet të realizoni për asnjë lloj arsyeje pagesa  në llogari të tjera. Ne operojmë vetëm me llogari biznesi në banka në Shqipëri.
 • 5- Ju duhet të siguroheni për saktësin e IBAN në të cilin jeni duke realizuar pagesë. Në asnjë rast nuk duhet të nxitoheni në realizimin e proçesit të pagesës për të filluar trajnimin.

II- MËNYRAT E PAGESËS 

Rekomandojmë që të njiheni me çmimin e plotë të trajnimit tuaj, programin e trajnimit dhe pastaj të zgjidhni njërën prej formave të pagesës:

 • A-Pagesë në fillim
 • B-Pagesë me këste
  • 1.Pagesë me  këste 1javore
  • 2.Pagesë me  këste 2 javore
  • 3.Pagesë me  këste  mujore

Pasi të rakordojmë së bashku për formën e pagesës duhet të rakordojmë vazhdimin e proçesit të pagesës: Parapagim ose Pagesë sipas Faturës.

1-PARAPAGIM  NE BANK:  

  • a-SHUMA: Në fillim rakordohet për shumën që do të parapaguani,orët dhe programin
  • b-PËRSHKRIMI: ”PARAPAGIM për kursin  e zgjedhur, Emër Mbiemër Juaji”  tek: ‘RUDINA LIPI (Trajnimi Im)’OTP Bank .
  • c-RAKORDIMI FINAL: Në momentin që ju do të realizoni parapagimin, duhet të dërgoni një foto të pagesës në WhatsApp të shoqërurar me: ‘Emër Mbiemër, Parapagim’. Në të gjitha rastet, pasi të kontrollohet Banka do t’ju dërgohet faturë e fiskalizuar.

2-PAGESË SIPAS FATURËS 

  • a-SHUMA: Në fillim rakordohet për shumën që do të paguani ,orët dhe programin.
  • b-PËRSHKRIMI:  ‘Pagesë për ‘nr fature’ të fiskalizuar ‘ e cila ju është dërguar tek: ‘RUDINA LIPI (Trajnimi Im)’OTP Bank .
  • c-RAKORDIMI FINAL: Në momentin që ju do të realizoni pagimin, duhet të dërgoni një foto të pagesës në WhatsApp.