MIREMBAJTJE VJETORE

Asistencë teknike dhe financiare.

  • Asistencë teknike online (telefon, internet) dhe pranë zyrave tona.
  • Konsulencë praktike për regjistrime të përditshme në program.
  • Asistencë për procedurën e mbylljes së vitit dhe për përpilimin e bilancit.
  • Vlerësim i kërkesave për funksione, raporte dhe shërbime suplementare.
  • Konsulencë financiare & kontabël.