LISTEPAGESA

Alpha Listepagesa-Kurse. Program per menaxhimin e burimeve njerezore dhe te listepagesave ne biznese dhe institucioneve duke ju mundesuar raporte te rendesishme per njesine tuaj.

 

 

Alpha Listëpagesa mundëson administrimin e listëpagesës, të dhënave të punonjësve, pagës me përbërësit e saj, sigurimeve, kompensimeve, shtesave, ndalesave etj.   Ky është funksioni i duhur për bizneset e mesme dhe të mëdha me një numër relativisht të madh punonjësish.

Programi:

 • Gjeneron automatikisht formatet zyrtare të raporteve të kërkuara nga organet tatimore.
 • Është ndërtuar sipas legjislacionit shqiptar për sigurimet shoqërore & shëndetësore.
 • Kontabilizon automatikisht listëpagesat.
 • Konfiguron komponentët e listëpagesës dhe pagës sipas politikave të kompanisë.

Programi i Kursit

shiko ketu…

SOFTWARE+KONTABILITET+FISKALITETE

 


 

Ky funksion  mundëson administrimin e të gjithë komponentëve të burimeve njerëzore që nga rekrutimi i punonjësve deri te llogaritja e pagës neto .

 • Gjeneron formatet zyrtare të raporteve dhe pasqyra të tjera përmbledhëse për të gjithë punonjësit dhe për secilin në veçanti, duke identifikuar zërat e listëpagesës (sig. shoq., sig. shënd., tap-i, shtesat dhe ndalesat, paga neto), si dhe të dhëna të tjera për punonjësit (llogaria bankare, data e fillimit dhe largimit nga punës, të dhëna identifikuese etj.).
 • Është ndërtuar sipas legjislacionit shqiptar për sigurimet shoqërore & shëndetësore dhe përditësohet në varësi të ndryshimeve të tij.
 • Regjistron shpejt listëpagesa 15-ditore dhe mujore  duke plotësuar manualisht pak fusha.
 • Rishikosh listëpagesa të mëparshme, i modifikon dhe i printon ato, si dhe ruan historikun e pagave për çdo punonjës.
 • Konfiguron komponentët e listëpagesës dhe pagës sipas politikave të kompanisë.
 • Kontabilizon automatikisht procesin e listëpagesave duke lënë shumë pak vënd për veprime manuale.
 • Ruan historikun e punësimeve për çdo punonjës (ditën e fillimit dhe largimit nga puna, ndryshimet e pagës ndër vite etj.).

 

 

Përshkrim i shkurtër

Alpha Listëpagesa mundëson administrimin e listëpagesës, të dhënave të punonjësve, pagës me përbërësit e saj, sigurimeve, kompensimeve, shtesave, ndalesave etj. Ky është funksioni i duhur për bizneset e mesme dhe të mëdha me një numër relativisht të madh punonjësish.

 • Gjeneron automatikisht formatet zyrtare të raporteve të kërkuara nga organet tatimore.
 • Është ndërtuar sipas legjislacionit shqiptar për sigurimet shoqërore & shëndetësore.
 • Kontabilizon automatikisht listëpagesat.
 • Konfiguron komponentët e listëpagesës dhe pagës sipas politikave të kompanisë.

Shërbimi i ofruar: vënia në punë e programit, konfigurimi i të drejtave dhe i ambienteve të punës, asistencë teknike me telefon dhe online pa limit, trajnimi i përdoruesve, azhurnime automatike pa pagesë, qendra ndihme online 24 orë.

Funksione kyçe

Fleksibël dhe i personalizueshëm

Në Alpha Listëpagesa ju punoni me dritare pune të thjeshta, fleksibël, të përshtatura plotësisht me aktivitetin tuaj.

 • Ndërton vet formatin e ambienteve të regjistrimit duke shtuar/hequr fusha dhe funksione, duke zgjedhur pamjen fizive të ambienteve të punës, logon e kompanisë etj.
 • Konfiguron lehtësisht komponentët e pagës dhe listëpagesës (shtesa/kategori pages, sigurime suplementare).
 • Ofron të gatshme skemën e sigurimeve dhe tatimeve sipas ligjit në fuqi, por gjithashtu mund të çelen skema të reja nga vet përdoruesi.

 

Administron të dhënat e punonjësve
 • Mban të dhëna të plota për punonjësit: të dhëna identifikuese, llogarinë bankare ku derdhet paga, pagën bruto dhe elemente të tjera, që llogarisin pagën neto.
 • Ruan historikun e punësimeve për çdo punonjës (ditën e fillimit dhe largimit nga puna, ndryshimet e pagës ndër vite etj.).
 • Ndërton strukturën administrative të biznesit (departamentet dhe sektorët), dhe lidh çdo punonjës me departamentin përkatës.

Regjistron shpejt listëpagesën

Alpha Listëpagesa është ndërtuar sipas legjislacionit shqiptar për sigurimet shoqërore & shëndetësore dhe përditësohet me çdo ndryshim në legjislacion.

 • Regjistron shpejt listëpagesa 15-ditore dhe mujore  duke plotësuar pak fusha.
 • Regjistron listëpagesa të veçanta për çdo departament.
 • Printon listëpagesa, modifikon, rishikon listëpagesa të muajve të kaluar.
 • Llogarit automatikisht të gjitha ndalesat (sig. shoq. & shend., TAP-in,) për çdo punonjës, në varësi të numrit të ditëve të punës.
 • Llogarit pagën neto të punonjësve duke njohur orët jashtë orarit, ditët e raportit, paradhëniet, shtesa vjetërsie dhe vështirësie, etj.

 

Kontabilizon listëpagesën
 • Kontabilizon automatikisht listëpagesën duke lënë shumë pak vënd për veprime manuale.
 • Llogarit detyrimet e ndaj organeve tatimore dhe ISKSH-së, (sig. shënd. & shoq.; TAP-in).

Gjeneron raportet e kërkuara nga organet tatimore.

Gjeneron formatet zyrtare të raporteve dhe pasqyra të tjera përmbledhëse për të gjithë punonjësit dhe për secilin në veçanti, duke identifikuar zërat e listëpagesës (sig. shoq., sig. shënd., tap-i, shtesat dhe ndalesat, paga neto), si dhe të dhëna të tjera për punonjësit (llogaria bankare, data e fillimit dhe largimit nga puna, të dhëna identifikuese etj.).

 • Pasqyra e sigurimeve shoqërore, shëndetësore, tatimit mbi të ardhurat
 • Formulari i sigurimeve shoqërore, shëndetësore
 • Lista e punonjësve me llogaritë bankare dhe pagat neto
 • Përmbledhëse të  listëpagesave.