KUSHTET E TRAJNIMEVE DHE SHERBIMEVE

Kontrata e trajnimit (ose sherbimit) ndermjetesohet midis perfaqesuesit te qendres “Trajnimi Im” dhe Kursantit (ose marresit te sherbimit) i cili ne rastin konkret jeni Ju.

Trajnimi (ose sherbimi) eshte nje proces delikat i cili kerkon nje komunikim cilesor dhe bashkepunimi te paleve ku secila duhet te luaje shume mire rolin e saj.

Per kete qellim individet te cilet do te trajnohen online/ose ne zyre, duhet qe paraprakisht te lexojne dhe te jene dakort me kushtet e trajnimit ku tregohen te drejtat dhe detyrimet e paleve ne kete proces.

Kushtet e parashtuara per qellime trajnimi  jane si me poshte:

Kliko ketu

Per kete qellim individeve, bizneseve, institucioneve te cilave do tju ofrohet sherbim (online/ose ne zyre), duhet qe paraprakisht te lexojne dhe te jene dakort me kushtet ku tregohen te drejtat dhe detyrimet e paleve ne kete proces..

Kushtet e parashtuara per qellime  sherbimesh asistence dhe konsulence jane si me poshte:

Kliko ketu