KURSI PER DEKLARIME DHE FISKALIZIM

OFERTA JUAJ-DEKLARIME DHE FISKALIZIM

53% Zbritje për Kurset në Klasa të Vogla.

Oferta është e vlefshme për gjithë vitin 2023.

Kursi zhvillohet online në klasa të vogla për programin Deklarime dhe Fiskalizime.

Në trajnim përfshihen këta element:

  • 1-Niveli i kursit. Deklarime dhe Fiskalizim.
  • 2-Koha e trajnimit. 15 orë.
  • 3-Oraret. Rakordohen çdo javë. Kurset mund të zhvillohen paradite ose mbasdite, në varësi të kërkesave të grupit.
  • 4-Vende. Klasa ka 2-3 vende.
  • 5-Rregjistrimi. Në sekretari online ose në whatsapp.
  • 6-Datë fillimi. Sapo plotësohet numri minimal (min=2).