F5- MENAXHIM INVENTARI

Menaxhim i inventarëve në biznese/insituticone është një prej problemeve më të rëndësishme. Me implementimin e fiskalizimit është rrituar akoma më shumë rëndësia e këtij proçesi. Në fund të vitit fiskal subjektet dorëzojnë inventarët në E-Tax si edhe e bashkangjisin atë raport me bilancin final të subjektit. Financa 5 është një prej softwarëve që ju ndihmon të manaxhoni inventarët tuaj në subjekt.

 

PROGRAMI I KURSIT

SHIKO KETU