FULL-TRAINING

Kërkesat e tregut të punës dhe trendet shumë të shpejta të zhvillimit të teknologjisë e bëjnë shumë të nevojshme aftësimin e ekonomisteve te rinj për përballimin e të gjitha këtyre ndryshimeve të mëdha në botë.

Per te gjithe fillestaret ne fushen e ekonomise te cilet deshirojne nje formim te plote dhe te jene te afte per tregun e punes ne ofrojme nje trajnim 12  mujor.

3 ore/ jave 

12 MUAJ

134 ore Trajnim

 • a-KURSE TE DETYRUAR
   • 1.MICROSOFT EXCEL,                     32 ore
   • 2.FINANCA 5 STANDART,              20 ore
   • 3.ELIF KONTABILITET,                   20 ore
   • 4.ALPHA WEB,                                    20 ore
   • 5.PRAKTIKE,                                        24 ore (zgjidhni F5 Standart, Elif Kontabilitet, Alpha Web)
   • 6.FISKALITETE,                                  13 ore

 

 • b-KURSE ME ZGJEDHJE
   • 1.LOGICAL,                                             5 ore
   • 2.POS F5,                                                  5 ore

Per individet te cilet kane njohuri ne fusha te caktua, ne realizojme nje permbledhje te njohurive te zoteruara dhe vazhdojme me pjesen tjeter te programit.

Kursi fokusohet ne kerkesat e tregut te punes dhe sherben per te trajnuar ekonomistet e rinj me element kontabel, fiskal, teknollogjik dhe procedura pune.

 

Figura: Rruga qe rekomandohet te ndiqet per trajnime per fillestaret

 

RRETH KURSIT

Pjesa 1. Microsoft Excel + Software te Kontabilitetit te Aplikuar (9 muaj)

A- MICROSOFT EXCEL

Rekomandohet qe individet te kene njohuri fillestare ne Microsoft Excel. Njohurite mund te merrem edhe nepermjet kurseve ne Webinar dhe duke punuar ne menyre te pavarur. Kjo mund tju kerkoj  3-6 muaj kohe. Ne ju dergojme Webinar, ju punoni me menyre te pavarur dhe dorezoni detyra sipas afateve dhe kerkesave perkatese.

B-SOFTWARE FINANCAR & KONTABEL

Paralelisht me Microsoft Excel mund te avanconi edhe me mesimin programeve te kontabilitetit te aplikuar Financa 5, Elif dhe Alpha Web, ne nivelin fillestar dhe mesatar. (3 muaj/per program).

Ju mund te zgjidhni te trajnoheni edhe per Logical/ POS-F5 i cili integrohet me te tre programet Financa 5, Elif dhe Alpha Web. (modul me zgjedhje)

Pjesa 2. Praktikim me 1 Software te Kontabilitetit te Aplikuar. (2 muaj)

Avancimin tuaj mund ta vazhdoni duke u praktikuar me njerin prej programeve per te cilin jeni trajnuar. (Financa 5, Elif Kontabilitet ose Alpha Web).

Pjesa 3. Fiskalitete dhe Deklarime (1 muaj)

Pastaj mund te vazhdoni me trajnimin per Fiskalitete dhe Deklarime (13 ore).

 

Ne kete menyre duke u trajnuar per 12 muaj, per Excel, Software te Kontabilitetit te Aplikuar (Financa 5, Elif-Kontabilitet dhe Alpha Web) , Praktike me Situata Praktike dhe Fiskalitete do te jeni gati per tregun e punes.