FINANCIER BIZNESI – KURSE

Kërkesat e tregut të punës dhe trendet shumë të shpejta të zhvillimit të teknologjisë e bëjnë shumë të nevojshme

aftësimin e ekonomisteve te rinj për përballimin e të gjitha këtyre ndryshimeve të mëdha në botë.

Per te gjithe fillestaret ne fushen e ekonomise

te cilet deshirojne nje formim te plote dhe te jene te afte per tregun e punes

 ofrojme nje trajnim 12  mujor.


 

3 Ore/Jave — 12 Muaj — 165 ore

Trajnim ONLINE

Kursi organizohet ne Klasa / ose i Dedikuar

PLANI I KURSIT MODIFIKOHET SIPAS KERKESES SUAJ


A jeni nje fillestar ne fushen e ekonomise?

A deshironi te beheni nje profesionist?

Kjo eshte rruga juaj.

Planifikojeni ate dhe filloni trajnimet tuaja


 

 

RRETH KURSIT.

PJESA 1. MICROSOFT EXCEL+SOFTWARE FINANCIAR & KONTABEL (9 muaj)

A- MICROSOFT EXCEL (6muaj)

Rekomandohet qe individet te kene njohuri fillestare ne Microsoft Excel. Njohurite mund te merrem edhe nepermjet kurseve ne Webinar dhe duke punuar ne menyre te pavarur. Kurset ne Webinar per Nivelet Fillestar, Nivel Mesatar dhe Nivel i Avancuar do tju kerkojne deri ne 6 muaj kohe. Ne ju dergojme Webinar, ju punoni me menyre te pavarur dhe dorezoni detyra sipas afateve dhe kerkesave perkatese.

B-SOFTWARE FINANCIAR & KONTABEL (9 muaj)

Paralelisht me Microsoft Excel mund te avanconi edhe me mesimin programeve te kontabilitetit te aplikuar Financa 5 Standart (3 muaj), Elif-Kontabilitet (3 muaj) dhe Alpha Web (3muaj)  ne nivelin fillestar, mesatar dhe C1 nga Niveli i Avancuar.

Ju mund te zgjidhni te trajnoheni edhe per Logical/ POS-F5 i cili integrohet me te tre programet Financa 5, Elif dhe Alpha Web. (modul me zgjedhje)

PJESA 2. PRAKTIKIM I AVANCUAR (2 muaj)

Praktikim me   Software Financiar  & Kontabel (2 muaj)

Avancimin tuaj mund ta vazhdoni me Zgjedhje duke u praktikuar me njerin prej programeve per te cilin jeni trajnuar. (Financa 5 Standart, Elif Kontabilitet , FINANCA 5 ENTERPRISE ose Alpha Web).

PJESA 3. FISKALITETE DHE DEKLARIME (1 muaj)

Pastaj mund te vazhdoni me trajnimin per Fiskalizim dhe Deklarime (13 ore).

Ne kete menyre duke u trajnuar per 12 muaj, per Excel (6 muaj), Software Financiar dhe Kontabel (Financa 5 Standart, Elif-Kontabilitet dhe Alpha Web) rreth 9 muaj , Praktike me Situata Praktike (2 muaj) dhe per Fiskalitete&Deklarime 1 muaj do te jeni gati per tregun e punes.

Ne perfundim te trajnimit do te arrini te:

 • 1-te punesoheni si ekonomist prane subjekteve private
 • 2-te mbani kontabilitetin e subjektit ne bashkepunim me kontabilistin e jashtem
 • 3-te punoni prane zyrave te kontabilitetit
 • 4-te kuptoni kerkesat e kontabilistit te jashtem dhe te mund te mesoni nga situatat praktike
 • 5-te rregjistroheni si anetare te Shoqatave te Kontabilisteve dhe te aplikoni dhe ti nenshtroheni provimeve per Kontabilist i Miratuar ose Ekspert Kontabel.

LISTA E CERTIFIKATAVE

 

LISTA E MODULEVE TE TRAJNIMIT:

 • a-KURSE TE DETYRUAR
   • 1.MICROSOFT EXCEL                        Webinar (Fillestar + Mesatar + Avancuar), 6 muaj
   • 2.FINANCA 5 STANDART                  Fillestar(A1+A2)+Mesatar(B1+B2)+C1, 34ore (3 muaj)
   • 3.ELIF- KONTABILITET                     Fillestar(A1+A2)+Mesatar(B1+B2)+C1, 34 ore (3 muaj)
   • 4.ALPHA WEB                                     Fillestar(A1+A2)+Mesatar(B1+B2)+C1,34 ore (3 muaj)
   • 5.PRAKTIKE   E AVANCUAR        24 ore (2 muaj)
   • 6.FISKALITETE                                   13 ore (1 muaj)

 

 • b-KURSE ME ZGJEDHJE
   • 1.LOGICAL                                             5 ore
   • 2.POS F5                                                  5 ore

Per individet te cilet kane njohuri ne fusha te caktua, ne realizojme nje permbledhje te njohurive te zoteruara dhe vazhdojme me pjesen tjeter te programit.

Kursi fokusohet ne kerkesat e tregut te punes dhe sherben per te trajnuar ekonomistet e rinj me element kontabel, fiskal, teknollogjik dhe procedura pune.