SUPORT

Bashkepunimi me kursantet vazhdon edhe pasi ata te kene perfunduar trajnimet perkatese. Ne ju ofrojme keshillime dhe asistence te vazhdueshme per punet dhe bizneset ku ata do te operojne.

Administratoret dhe ekonomistet e bizneseve ne i suportojme per:

  • 1-Keshillim dhe asistence per programin te cilin do te implementojne ne biznes.
  • 2-Asistence per rregjistrime te ndryshme sipas standarteve
  • 3-Suport per implementin e programit
  • 4-Trajnime per stafet e bizneseve
  • 5-Suport per zgjedhjen e paisjeve hardware