ALPHA WEB BUXHETOR-KURSEAlphaWeb Buxhetor është program informatik për administrimin financiar të institucioneve publike.

 • AlphaWeb Buxhetor ofrohet vetëm në platformën Cloud nëpërmjet Abonimit Vjetor.
 • Është i prodhuar nga Instituti i Modelimeve në Biznes dhe mbrohet sipas Certifikatës së Markës Nr. 16792 datë 08.06.2016.

KURSE ONLINE DHE ZYRE

Programi i Kursit. Shiko…

 • 1-Nivelet e kurseve :         A1+A2+B1+B2+C1+C2.
 • 2-Fillestaret:  Per fillestaret rekomandohen te ndiqen te kater nivelet e para.
 • 3-Format e kursit             Kurse te Dedikuar, Klasa te Vogla, Klasa te Medha, Webinar
 • 4-Koha e kursit:

  Edit Table

   

  5-Ndermarrje:                   Ndermarrje ne dispozicion

  a-2 ndermarrje ne Alpha Web per cdo kursante

  b-Ne ndermarrjen e pare ju mund te shikoni si kane punuar te tjeret me Alpha Web.

  c– Ne ndermarrjen e dyte, do te punoni ne menyre te pavarur dhe ne kete menyre do te rrisni aftesite tuaja. si edhe do te zhvillohet testimi final (pjesa praktike)

   

  6-Fleksibiliteti:                 Program sipas kerkeses dhe llojit te aktivitetit (per Ekspertet Kontabel, Kontabilistet & Ekonomistet).

  Ketij grupi i ofrohet suport per : softwerin qe do te perdore, hardwaret qe do te perdore, procedurat e punes,trajnimin e stafit etj

   

  7-Ushtrim Praktike.      Ne trajnim kursantet do te trajtojne situata praktike te cilat ndodhin cdo dite ne ambjentet e biznesit

   

  8-Teste                                Procesi i zhvillimit te kursit testohet ne menyre te vazhueshme, nepermjet testeve

   

  9-Testimi Final.              Testim ne perfundim te trajnimit:

  a) Ushtrim praktik (pjesa praktike)

  b) Test me alternativa(pjesa teorike)

   

  10-Suport                             Suporti per te gjithe kursantet

   

   

   

  11-Certifikimi                     Ne jemi te autorizuar nga prodhuesi i programit Alpha Web, shiko ketu…

Format e kurseve online dhe ne zyre per programin Alpha Web Buxhetor:

 • 1-Kurse te Dedikuar:                                      1 individe & 1 pedagoge. Kursi ne kohe reale dhe orare fleksibel

 • 2-Kurse ne Klasa te Vogla:                      2-4 individe & 1 pedagoge. Kursi ne kohe reale dhe orare fleksibel

 • 3-Kurse ne Klasa te Medha :                  5-10 individe& 1 pedagoge.Kursi ne  kohe reale dhe orare standart

 • 4-Kurse ne Webinar                                    1 individ/ 24 ore/ 7 dite/ 150 dite. Mesoni ne menyre te pavarur prej shtepise