TESTE FINALE

 

Ne perfundim te trajnimit ju do te keni nje testim final per njohurite e marra.

Testimi teorik.

Nepermjet pyetjeve te ndryshme me alternativa do te maten njohurite tuaja. Te dy testimet jane pjese e vleresimit te njohurive tuaja

 

 

Model testi shiko

 

 

 

Testet e cdo kursi do te jene aktive dhe do tju vendosen ne dispozicion pergjate trajnimit.