TESTE

Ne zyre aplikohen keto lloje testimi:

1-Teste Pranimi

2-Teste Kursi

3-Teste Finale

 

1-Teste Pranimi

Cdo individe ka te drejte te trajnohet, por ne momentin e pare ne zhvillojme nje diagnostikim te njohurive aktuale te secilit.

Nepermjet intervistimit dhe sipas rastit edhe zhvillimit te testit ne masim shkallen e veshtiresise per procesin e trajnimit.

Ju do te mund te zhvilloni testet e derguara ne email tuaj, per tu pranuar per qellime trajnimi dhe per te gjykuar per zbritjen e cila do te aplikohet.

Procedura per kursantet te cilet do te trajnohen online ose ne zyre:

AKursantet  e rinj te cilet duhet qe paraprakisht:

1-Te plotesojne nje formular fillestar (2-5 min)

2-Te zhvillojne sipas rastit testin e pranimit (30-60 min)

3- Ne momentin e pranimit per trajnim do te plotesojne Formularin e Trajnimit (5 min)

Cdo gje do te jete ne format online. Prej ketij momenti dhe ne vazhdim do te keni perkushtimin tone ne procesin e trajnimit.

B-Ne rastin e Ekonomisteve me pervoje dhe Kontabilisteve do te kete vetem nje interviste fillestare e cila realizohet nepermjet telefonit ose ne zyre

Shiko teste…

2-Teste Kursi

Pergjate zhvillimit te kursit zhvillohen teste te ndryshme ne lidhje me njohurite te cilat ju do te merrni pergjate trajnimit. Objektivi i testeve eshte te memorizoni komandat me te rendesishme per kryerjen e veprimeve kryesore ne program. Nje model testi per:

Model testi shiko

Model testi shiko

    • Alpha Business,shiko…

Model testi shiko

Testet e cdo kursi do te jene aktive dhe do tju vendosen ne dispozicion pergjate trajnimit.

 

3-Teste Finale

Ne perfundim te trajnimit ju do te keni nje testim final per njohurite e marra. Testi perbehet nga dy pjese:

a-Testimi praktik. Ju do te keni ne dispozicion nje ushtrim praktik.

Kerkohet zgjidhja e tij ne program duke synuar perseritje, praktikimin tuaj dhe nxjerrjen e raporteve. Rekomandohet qe perpara fillimit te tij te keni shfletuar shenimet e mbajtura nga Ju. Testimi synon qe Ju te zhvilloni ushtrimin permbledhes dhe te konsolidoni njohurite tuaja. Ai zgjat rreth 4-6 ore, mund te zhvillohet ne disa seanca dhe ju mundeson te shikoni praktikimin dhe raportimin e dosjes finale te nje ndermarrje.

b-Testimi teorik. Nepermjet pyetjeve te ndryshme me alternativa do te maten njohurite tuaja. Te dy testimet jane pjese e vleresimit te njohurive tuaja

 

Shiko testet finale …